Partnerzy

Projekt „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” realizowany jest przez 3 partnerów:

 1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
 2. Agencja Rozwoju Moraw Środkowych
 3. Miasto Ołomuniec

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

Wstępem do powołania Stowarzyszenia było podpisanie w 2012 roku Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej. Opole wraz z sąsiadującymi gminami postanowiło wspólnie rozwiązywać problemy wykraczające poza granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnie wykorzystywać pojawiające się szanse, chociażby w postaci funduszy europejskich. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 16 października 2013r. W marcu 2014 roku do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice, stając się jego 21 członkiem.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego powołanym na podstawie przepisów Ustawy o samorządzie gminnym. Działa na podstawie statutu.

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Opolską poprzez:

 1. Wspólne planowanie rozwoju – uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych Aglomeracji Opolskiej,
 2. Sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
 3. Promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów tworzących Aglomerację Opolską,
 4. Integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Opolską,
 5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój Aglomeracji Opolskiej,
 6. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów,
 7. Wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego,
 8. Upublicznianie i promocję przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie;
 9. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 10. Inne działania realizujące cele statutowe, w tym m. in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji.

Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Strona www: www.aglomeracja-opolska.pl

________________________________________

MIASTO OŁOMUNIEC – DEPARTAMENT FUNDUSZY

Departament Funduszy realizuje kompleksowo proces przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych. 

Składa się z dwóch działów:

Departament Przygotowania i Wdrażania Projektów zapewnia przygotowanie, wdrożenie i trwałość projektów dla Miasta Ołomuniec współfinansowanych z funduszy strukturalnych i krajowych. W ramach przygotowania projektu współpracuje z odpowiednimi departamentami Urzędu Miasta Ołomuniec w zakresie prawidłowego określenia zakresu projektów oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie.

W okresie planowania 2021-2027 Departament Strategii odpowiada za realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Ołomunieckiej, zapewnia wsparcie metodologiczne, konsultuje zintegrowane projekty ze wszystkimi potencjalnymi beneficjentami projektów w Aglomeracji Ołomunieckiej, organizuje spotkania grup roboczych ZIT i komitetu sterującego, planuje i monitoruje projekty, przygotowuje proces  oceny projektów, współpracuje z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi, z miastami i gminami Aglomeracji Ołomunieckiej oraz z innymi interesariuszami rozwoju regionalnego.

Miasto Ołomuniec w projekcie Razem dla rozwoju aglomeracji realizuje zadania merytoryczne i odpowiada za porównanie systemów wdrażania instrumentu ZIT w Polsce i Republice Czeskiej.

Strony internetowe:

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod

https://www.olomouc.eu/

________________________________________

AGENCJA ROZWOJU MORAW ŚRODKOWYCH

Agencja Rozwoju Moraw Środkowych (RARSM) została utworzona w 1996 r. w odpowiedzi na potrzeby rozwiązywania problemów rozwojowych o zasięgu regionalnym i koordynacji strategii rozwoju regionalnego. Założycielami podmiotu jest Stowarzyszenie Gmin Moraw Środkowych i Miasto Ołomuniec. Agencja działa głównie na terenie Kraju Ołomunieckiego, tj. powiatów – Ołomuniec, Przerów, Prostějov, Šumperk i Jeseník. W niektórych obszarach działalność Agencji obejmuje również Kraj Zliński, tj. powiaty – Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště i Kroměříž. Zasięg działalności Agencji nie jest sztywno określony granicami administracyjnymi.

Agencja realizuje głównie działania informacyjne, doradcze, szkoleniowe i mediacyjne dla miast, gmin i podmiotów gospodarczych. Ponadto Agencja realizuje zadania związane z promocją regionu, realizuje projekty współfinansowane ze środków UE, działa w obszarze współpracy międzyregionalnej, transferu know-how, wdrażania projektów międzynarodowych, wspierania współpracy między samorządem a biznesem i innymi instytucjami. Zakres działalności Agencji jest szeroki.

Strona internetowa:  http://www.rarsm.cz/

 

Projekt pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

ul. Plac Wolności 6
45-018 Opole

(I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
NIP: 7543078725
Regon: 161568833
KRS: 0000485977


Telefon: 77 446 14 00
Fax: 77 44 59 612
E-mail: biuro@ao.opole.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 07.30 – 15.30

Copyright © Aglomeracja Opolska 2021

Skip to content