PARTNEŘI PROJEKTU

Projekt „Společně pro rozvoj aglomerací“ realizují 3 partneři:
 1. Sdružení Opolské aglomerace
 2. Agentura pro rozvoj střední Moravy
 3. Statutární město Olomouc

SDRUŽENÍ OPOLSKÉ AGLOMERACE

Sdružení vzniklo v roce 2012 podepsáním dohody o vytvoření aglomerace Opolské, kdy se vojvodské město Opole, spolu se sousedními obcemi, rozhodlo společně řešit problémy, které přesahují administrativní hranice samospráv a společně využívat nové příležitosti, včetně evropských fondů. Sdružení Opolské aglomerace bylo založeno 20 obcemi (gminami) Opolského vojvodství na ustavujícím zasedání dne 16. října 2013. V březnu 2014 se obec Tułowice ke sdružení Opolské aglomerace připojila a stala se tak jejím 21 členem.

Sdružení Opolské aglomerace je společenstvím jednotek místních samospráv zřízených na základě zákona o obecní samosprávě. Funguje na základě statutu. Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet myšlenku lokální samosprávy a usilovat o sociálně-ekonomický rozvoj jednotek místních samospráv, které tvoří Opolskou aglomeraci. A to v těchto bodech:

 1. společné plánování rozvoje ve shodě s definovanými rozvojovými tématy Opolské aglomerace
 2. rozvoj spolupráce a integrace v oblasti aglomerace Opole,
 3. využití potenciálu partnerství mezi místní samosprávou a jinými subjekty, které tvoří Opolskou aglomeraci
 4. integrace aktivit zaměřených na udržitelný rozvoj jednotek místní samosprávy tvořících Opolskou aglomeraci
 5. podchycení společných hospodářských a sociálních iniciativ a provádění společných rozvojových projektů zaměřených na vyvážený a komplexní rozvoj
 6. hledání finančních prostředků vedoucích k realizaci rozvojových projektů a partnerských projektů
 7. výměna informací a zkušeností k v oblasti fungování samospráv
 8. publicita a propagace výsledků aktivit, které Sdružení realizuje
 9. spolupráci se všemi institucemi, které řeší podobná témata
 10. další aktivity vedoucí k povědomí o výše uvedeném – pořádání školení, konferencí, seminářů, výstav, studijních cest, prezentací aj.

Orgány Sdružení Opolské aglomerace jsou valná hromada členů, správní rada a výbor pro audit

Web: www.aglomeracja-opolska.pl

 

Statutární město Olomouc – Odbor dotačních prostředků

Odbor dotačních projektů zajišťuje komplexní agendu přípravy a realizace projektů financovaných z dotačních programů EU a ČR. Skládá se ze dvou oddělení.

– Oddělení přípravy a realizace projektů zajišťuje přípravu, realizaci a udržitelnost projektů Statutárního msta Olomouce spolufinancovaných ze Strukturálních fondů a národních dotačních programů. V rámci přípravy projektů spolupracuje s příslušnými odbory magistrátu města Olomouce na správném nastavení parametrů projektu a zpracovává žádosti o poskytnutí dotace.

– oddělení dotačních titulů a strategie ITI zajišťuje v plánovacím období 2021-2027 implementaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace, poskytuje metodickou podporu, konzultuje integrované projekty se všemi potenciálními předkladateli projektů v Olomoucké aglomeraci, svolává jednání pracovních skupin a řídicího výboru ITI, vyhlašuje výzvy a provádí sběr ptojektových záměrů, monitoruje projekty a přínosy integrovaných řešení, zpracovává příslušné evaluace, spolupracuje řídicíi orgány operačních programů, s městy a obcemi ve svém území a s dalšími důležitými aktéry v regionálním rozvoji včetně významných istitucí.

Web:

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod

https://www.olomouc.eu/

 

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) vznikla v roce 1996 na základě potřeby řešení regionálních problémů a koordinování strategií rozvoje regionu. Jejími zakladateli jsou Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) a město Olomouc. Agentura působí především na území Olomouckého kraje, tj. okresů – Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník, v některých oblastech se její činnost dotýká i Zlínského kraje, tj. okresů – Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Její působnost ale není striktně vymezena hranicemi kraje.

Předmětem činnosti sdružení je zejména informační, poradenská, školící a zprostředkovatelská činnost pro města, obce a podnikatelské subjekty. Mezi další činnosti povolené na základě živnostenských a jiných opravnění patří – propagace regionu, Využívání dotačních programů EU, meziregionální spolupráce, transfer know-how, realizace mezinárodních projektů, podpora spolupráce mezi obcemi, podnikatelskou sfůrou a dalšími institucemi, příprava rozvojových projektů měst, obcí nebo podnikatelských subjektů, podpra cestovního ruchu atd.

Více informací na – http://www.rarsm.cz/

 

Skip to content