Historie spolupráce

Spolupráce Opolské aglomerace a Olomoucké aglomerace byla zahájena v roce 2016, kdy zástupci obou aglomerací podepsali „Dohodu o přeshraniční spolupráci“. Jednalo se o první dohodu podepsanou mezi subjekty odpovědnými za realizaci integrovaných územních investic v Polsku a v České republice.

Dalším krokem k prohloubení spolupráce bylo zrealizování prvního partnerského projektu, který se nazýval „Spolupráce opolské aglomerace a olomoucké aglomerace“, byl realizován v letech 2017-2018 v rámci fondu mikroprojektů programu INTERREG VA Česká republika – Polsko.

Hlavním cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi institucemi v oblasti socioekonomického rozvoje obou aglomerací a výměna zkušeností vedoucích ke zlepšení procesu implementace integrovaných teritoriálních investic (ITI) v obou územích aglomerací, Opolské i Olomoucké. Projekt zahrnoval realizaci studijních návštěv zástupců obou aglomerací, výměnu zkušeností v oblasti implementace integrovaných územních investic a také vědomostní soutěž o Olomoucké aglomeraci, která proběhla na polské straně. Dále pak informační a propagační aktivity.

Realizace prvního společného projektu umožnila posílení přeshraniční spolupráce a navázání trvalých kontaktů mezi oběma partnery projektu, což umožnil realizaci dalšího společného podniku, kterým byla realizace projektu – „Společně pro rozvoj aglomerace“, který byl realizován v letech 2018-2020 s  podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG VA Česká republika – Polsko.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi veřejnými institucemi a vytvoření sítí přeshraniční spolupráce, které přispívají k multiplikačnímu efektu v oblasti integrovaného územního rozvoje oblastí obou aglomerací. Cílem projektu byla kromě výše uvedeného i výměny zkušeností vedoucích k intenzivnější spolupráci v oblasti socioekonomického rozvoje Opolské a Olomoucké aglomerace. Realizace projektu tedy měla přispět jak ke zvýšení úrovně spolupráci, tak i k využívání řešení, která přinesou úspory ve využívání veřejných prostředků a pomáhají zvýšit efektivitu projektů lokálních institucí.

V průběhu realizace projektu došlo především k výměně zkušeností mezi zaměstnanci institucí odpovědných za socioekonomický rozvoj obou aglomerací s využitím integrovaných územních investic. Přidanou hodnotou tohoto sdílení zkušeností bude i snaha využívat některá dobrá řešení ze sousední země na druhé straně hranice, což může přispět k vyšší kvalitě realizovaných veřejných politik.

Skip to content